close
close
close

Právní poznámky


Společnost Arconic Inc. ("Arconic") a její dceřinné společnosti či pobočky udržují tyto internetové stránky za účelem předávání informací, vzdělávání a komunikace. Pokud není uvedeno jinak, můžete materiály zobrazované na těchto stránkách stahovat pro své osobní, nekomerční využití za předpokladu, že budete dodržovat veškerá autorská práva či jiná upozornění týkající se majetkových práv, které se vztahují na tyto materiály.  Nesmíte však bez předchozího písemného souhlasu společnosti Arconic žádným způsobem rozšiřovat, upravovat, přenášet, znovu využívat, přemisťovat nebo využívat obsah těchto internetových stránek na veřejnosti nebo ke komerčním účelům, a to včetně jakýchkoli zde uvedených údajů, textů, obrázků, audio nebo video sekvencí.  Určité části těchto internetových stránek pak mohou obsahovat dodatečné restrikce týkající se například využívání nebo přístupu. Využívání těchto internetových stránek a přístup k materiálům, které obsahují, podléhá následujícím podmínkám a rovněž tak příslušným zákonům. Pokud vstoupíte na tyto internetové stránky, souhlasíte tak zcela s těmito podmínkami:

 

  1. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré materiály uvedené na těchto internetových stránkách chráněny autorským právem. Tyto materiály mohou být využívány pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Arconic, jak je uvedeno v těchto Podmínkách nebo v textu na těchto internetových stránkách. Arconic nezaručuje, že využívání informací nebo grafických znázornění z těchto internetových stránek neporuší práva třetích osob, které se společností Arconic nijakým způsobem nesouvisí.
  2. Údaje obsažené na těchto internetových stránkách mohou obsahovat technické nedostatky nebo typografické chyby. Informace lze měnit nebo aktualizovat bez předchozího oznámení. Společnost Arconic nebo její dceřinné společnosti a pobočky mohou též provádět změny či zlepšovat výrobky, které jsou v těchto informacích uvedeny, a to kdykoli a bez předchozího oznámení.
  3. Vše na těchto stránkách je vám poskytováno "TAK JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH ČI SKRYTÝCH, VČETNĚ, AVŠAK NEJEN POUZE, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, ZÁRUK VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY NEBO ZÁRUK ZA NEPORUŠOVÁNÍ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VÝJIMKY MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.
  4. Společnost Arconic a její pobočky rovněž tak nepředpokládají žádnou odpovědnost a neodpovídají za žádné škody nebo viry, které mohou nakazit vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek následkem vašeho přístupu, využívání nebo prohlížení těchto internetových stránek nebo následkem vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrázků či audio nebo video sekvencí z nich.
  5. Ani společnost Arconic ani její dceřinné společnosti či pobočky (dále "Arconic") nečiní žádné vyjádření k jiným internetovým stránkám, na které můžete vstoupit prostřednictvím těchto stránek. Pokud vstoupíte na takovéto stránky, vezměte, prosím, na vědomí, že tyto nesouvisejí se společností Arconic a že Arconic nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek. Dále pak, odkaz na stránku, která nesouvisí se společností Arconic, neznamená, že se Arconic ztotožňuje nebo že přejímá odpovědnost za její obsah nebo využití. SPOLEČNOST ARCONIC V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU VYUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO JINÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ JE ZDE UVEDEN HYPERLINKOVÝ ODKAZ, A TO VČETNĚ, AVŠAK NEJEN POUZE, ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODU, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT Z VAŠEHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD ARCONIC VÝSLOVNĚ UPOZORNILA.
  6. Společnost Arconic nechce od vás prostřednictvím těchto internetových stránek přijímat žádné důvěrné nebo majetkové informace.  Uvědomte si, prosím, že jakékoli informace nebo materiály zaslané společnosti Arconic prostřednictvím jakéhokoli odkazu uvedeného na těchto internetových stránkách, NEBUDOU považovány za důvěrné. Takovýmto odesláním informací nebo materiálů udělujete neodvolatelně společnosti Arconic neomezenou celosvětovou licenci k využívání, rozšiřování, zobrazování, reprodukci, úpravě a předávání těchto informací a materiálů a rovněž tak souhlasíte s tím, že společnost Arconic může volně využívat jakékoli nápady, myšlenky, koncepce, know-how nebo technologie, které jste nám z jakéhokoli důvodu zaslali. Pokud požadujete, aby společnost Arconic zohledňovala důvěrnou povahu vašich informací nebo informací, na které se vztahují majetková práva, bude nezbytné, abyste nejprve podepsali Smlouvu o zachování důvěrnosti, a to ještě před tím, než budou tyto informace či materiály zpřístupněny technickému personálu společnosti Arconic. Smlouvu o zachování důvěrnosti lze získat na následující adrese: IPLD - Unsolicited Ideas, Arconic Technical Center, 100 Technical Drive, Alcoa Center, PA, 15069.
  7. Na těchto internetových stránkách se vyskytuje celá řada obchodních známek, log a značek služeb (se souhrnným názvem "Značky"). Tyto Značky jsou registrovanými a neregistrovanými obchodními známkami společnosti Arconic a jiných. Obchodní známky, za kterými se vyskytuje znak  " , jsou obchodní známky registrované ve Spojených státech; všechny ostatní jsou obchodní známky ve Spojených státech. Nic z toho, co je uvedeno na těchto internetových stránkách, nesmí být vykládáno jako udělení jakéhokoli práva nebo licence k využívání žádné ze Značek, které jsou na těchto stránkách zobrazeny, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Arconic nebo příslušné třetí strany, která může vlastnit zobrazenou Značku. Jakékoli otázky týkající se využívání Značek nebo dotazy, zdali je název ve skutečnosti obchodní známkou společnosti Arconic, směrujte na adresu: .
Would you like to view this content in another language?
English
close