Fleet Service Center spolocnosti Alcoa

Upozornujeme, že bol zavedený nový postup. Informácie o novom procese vrátenia kolies nájdete tu.

Pri vyplnaní tohto formulára v prípade vozidlového parku uvedte aj kontaktné informácie vozidlového parku. Dopytmi bez informácií o vozidlovom parku sa nebudeme zaoberat. Polia oznacené symbolom * sú povinné.
Poznámka 1: Ak v prípade kolesa s úpravou Dura-Bright® dôjde k úniku vzduchu a/alebo sa na nom objavia vlásocnicové praskliny, vyberte si zo stavov súvisiacich s výkonom.
Poznámka 2: Po vyplnení formulára vrátania kolies od nás dostanete do 1 pracovného dna potvrdzujúci e-mail a do 5 pracovných dní e-mail od spolocnosti DHL, ak bude Vaša žiadost schválená. V e-maile od spolocnosti DHL bude uvedený predpokladaný dátum vyzdvihnutia a vyplnený elektronický nákladný list. Ak tieto e-maily nedostanete, možno vaše bezpecnostné nastavenia (filtrovanie nevyžiadanej pošty) spôsobili zablokovaniu e-mailov od spolocností Alcoa a DHL. V takom prípade Vás prosíme, aby ste si okrem schránky skontrolovali aj ostatné priecinky, ako je napríklad priecinok vymazaných položiek, nevyžiadanej, hromadnej a neznámej pošty. Ak e-maily stále nemôžete nájst, obrátte sa na oddelenie IT alebo poskytovatela.

Kontaktné informácie vozidlového parku
*Názov spoločnosti vozidlového parku

Adresa spolocnosti vozidlového parku
*1. riadok adresy

2. riadok adresy

3. riadok adresy

*PSČ

*Město

*Štát

*Pán/pani/slečna

*Meno

*Priezvisko

Oddelenie

*E-mailová adresa

*Telefónne číslo


Adresa vyzdvihnutia a dodania
*Rovnaká ako v prípade kontaktných informácií o vozidlovom parku?
Počet nákladných vozidiel

Počet prívesov

Segmenty činností


Informácie o kolesách
Ak v prípade kolesa s úpravou Dura-Bright® dôjde k úniku vzduchu a/alebo sa na nom objavia vlásocnicové praskliny,
vyberte si jeden zo stavov súvisiacich s výkonom.
*Oblasť preskúmania

  

*Ak je zvolená iná, prosím napíšte správu

*Č. dielu

  
*Sériové číslo
(######/## - ########)

  
*Dátum na valčekovej pečiatke (MMDDRR)
Alcoa kolesá sú zárukou po dobu 5 rokov
od dátumu výroby (pozri role pečiatka).
Upozorňujeme, že kolesá staršie
ako dva roky nebudú prijaté.

  
*Bolo koleso súčasťou nehody?


Poloha kolesa
*Nákladné vozidlo/príves

  *Náprava

*Vľavo/vpravo

  *Vnútorné/vonkajšie


Poznámka: po odoslaní tohto formulára bude odoslaný potvrdzujúci e-mail. Ak sa Vaša žiadost týka kolies znaciek Alcoa s úpravou Dura-Bright® (císlo dielu obsahuje príponu DB), odpovedzte na potvrdzujúci e-mail odoslaním fotografií, ktorými doložíte svoju žiadost o vrátenie. Žiadostami o vrátenie kolies s úpravou Dura-Bright® bez fotografií sa nebudeme zaoberat.

Vaša žiadost bude podliehat zárucným podmienkam a obmedzeniam používania stanoveným v Prírucke ošetrovania kolies, ktorú nájdete tu.


*Zaškrtnite políčko pre akceptovanie našej dohody o utajení
Predložením tohto reklamačného formulára týmto súhlasím s prenosom všetkých vyššie poskytnutých osobných údajov na spoločnosť Arconic Köfem Ltd a jej pridružené spoločnosti na celom svete a ich oprávnených externých dodávateľov alebo zástupcov (Arconic) a s ich uložením u nich, ako aj so spracovaním takýchto údajov na účely: spracovania tejto žiadosti, vydávania informácií o produktoch a službách spoločnosti Arconic prostredníctvom informačných bulletinov, poštových zásielok, telefonických hovorov a elektronickej komunikácie a poštových zásielok, a na akýkoľvek iný účel, ktorý by mohol napomôcť obchodnému vzťahu, ktorý mám so spoločnosťou Arconic a jej produktmi a službami („účel“). Spoločnosť Arconic využije poskytnuté informácie výlučne na daný účel a uchová údaje na obdobie nevyhnutne potrebné na splnenie daného účelu. Týmto potvrdzujem, že som bol(-a) plne informovaný(-á) o dôvodoch spracovávania a prevodu mojich osobných údajov a som si vedomý(-á) všetkých mojich práv týkajúcich sa týchto osobných informácií a všetkých platných zákonov. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnem, že chcem odvolať svoj súhlas udelený vyššie, obrátim sa na spoločnosť Arconic a informujem ju o svojom rozhodnutí. Mám tiež právo na opravu akejkoľvek chybnej informácie, ktorú uchováva spoločnosť Arconic.

Your registration will only be submitted if you check the below security box. Next you will receive a question to select images. Please follow the instructions and complete the questionnaire. Otherwise your wheel registration will not be confirmed.


*Požadované